Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng

 Tác giả : Phạm Tuyên

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
Mười năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh

Cùng tác giả Phạm Tuyên