Hỏi tên

 Tác giả : Vũ Hoàng

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Hòn bi xanh trong đôi mắt anh, Hòn bi đen trong đôi mắt em. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen. Ngồi bên nhau xin cho biết tên, gặp nhau đây mai sau khó quên. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen.

Cùng tác giả Vũ Hoàng