Bác đang cùng chúng cháu hành quân

 Tác giả : Huy Thục

 Người đăng : administrator, 10 năm trước

b #
[Gm] Đêm nay trên đường [Bb] hành [Gm] quân ra mặt trận.
[Bb] Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con [Gm] đường của [Bb] Bác.
[Gm] Nở ngàn [Cm] hoa chiến công [Gm] ta dâng lên [Bb] Người,
[Cm] Dâng lên tới Đảng cả niềm [Gm] tin chiếu sáng [Bb] ngời.
[Gm] Cờ [Bb] sao quyết [Gm] thắng
[Bb] Lấp lánh [Gm] soi sáng [Bb] đường cháu [Cm] đi.
[Gm] Đi, ta đi giải phóng miền [Cm] Nam,
Khi [Bb] quê hương [Gm] nhà vẫn còn bóng quân xâm [Bb] lược
[Cm] Thì ta còn chiến [Gm] đấu [Bb] quét sạch nó [Cm] đi.
Lời [Bb] Bác thúc giục chúng [Cm] ta,
[F] Chiến đấu cho quê nhà Nam [D] Bắc hòa [F] lời [Gm] ca.

[Gm] Năm xưa Bác cùng [Bb] đoàn [Gm] con đi chiến dịch.
[Bb] Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng [Gm] hình của [Bb] Bác.
[Gm] Cả đoàn [Cm] quân tiến theo [Gm] Người như thác [Bb] đổ.
[Cm] Điện Biên năm nào vọng lời [Gm] Bác giữa chiến [Bb] hào.
[Gm] Toàn [Bb] quân hôm [Gm] nay
[Bb] Vẫn phất [Gm] cao cờ [Bb] đỏ Bác [Cm] trao.
[Gm] Đi, ta đi giải phóng miền [Cm] Nam,
Khi [Bb] quê hương [Gm] nhà vẫn còn bóng quân xâm [Bb] lược
[Cm] Thì ta còn chiến [Gm] đấu [Bb] quét sạch nó [Cm] đi.
Lời [Bb] Bác thúc giục chúng [Cm] ta,
[F] Bác kính yêu đang cùng chúng [D] cháu [F] hành [Gm] quân.

[Gm] Hôm nay Bác gọi [Bb] cả [Gm] non sông đáp lời.
[Bb] Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta [Gm] giành chiến [Bb] thắng.
[Gm] Đường hành [Cm] quân dốc núi [Gm] cao bao vực [Bb] thẳm.
[Cm] Gian nan nào bằng lòng hờn [Gm] căm cao ngút [Bb] trời.
[Gm] Miền [Bb] Nam ta [Gm] ơi
[Bb] Hãy phất [Gm] cao cờ [Bb] đỏ thắm [Cm] tươi.
[Gm] Ta xông lên giải phóng thành [Cm] đô
Phá [Bb] hết bót [Gm] đồn quét sạch hết quân xâm [Bb] lược.
[Cm] Vì độc lập tự [Gm] do [Bb] quyết giành ấm [Cm] no
Giành [Bb] lấy những mùa [Cm] xuân.
[F] Bác kính yêu đang cùng chúng [D] cháu [F] hành [Gm] quân.